Redengevende waardering

Zijlvesterweg 8 (Leegkerk)

Archeologisch terrein, bestaande een uit omgrachte, verhoogde en bebouwde boerenplaats op de oeverwal van de Hunsinge, dat waarschijnlijk een opgeworpen podium bevat uit de vroegste bewoningsperiode van dit gebied (circa 13e eeuw). Verder bevat het terrein hoogstwaarschijnlijk restanten van een versterkt huis, vermoedelijk de borg 'Gravenburg'. Het terrein staat met nr. 7056 aangeduid op de archeologische monumentenkaart (AMK) als van hoge archeologische waarde en is van algemeen belang voor de gemeente Groningen:

-vanwege zijn cultuurhistorische waarden, tot uiting komend in zijn ligging in een cultuurhistorisch zeer belangrijk en eeuwenoud wierdengebied. Het is het terrein bevat het hoogstwaarschijnlijk sporen van de ontginningsgeschiedenis van de oostelijk van de Hunsinge gelegen landerijen. Bovendien maken de landerijen van Gravenburg deel uit van de kloosterbezittingen van klooster Aduard; het geheel is van belang als karakteristiek voorbeeld van een Groninger boerenplaats op een middeleeuwse omgrachte wierde, waarin mogelijk de fundamenten bewaard gebleven zijn van de verdwenen borg Gravenburg en daarmee van belang voor de geschiedenis agrarische (streek) geschiedenis van Leegkerk;

-vanwege zijn archeologische waarden, tot uiting komend in de goede fysieke kwaliteit, gebaseerd op de verwachting van een goede conservering van artefacten en organisch vondstmateriaal gezien de bodemgesteldheid en het onderzoek van de Grontmij in 2007 , voorts in de te verwachten wetenschappelijke waarden van het bodemarchief ter plaatse, in het bijzonder zijn gegevens over de verdwenen borg 'Gravenburg' te verwachten;

-vanwege zijn ensemblewaarde, gelegen in de geografische situering van het terrein in de bocht van de voormalige Hunsinge waarmee het terrein archeologisch en functioneel verbonden is, en vanwege het feit dat het terrein samen met twee verhogingen aan de overzijde van de Zijlvesterweg een cluster van verhoogde woonplaatsen vormt, die weer onderdeel uitmaken van een grotere reeks langs de Hunsinge; bovendien is het geheel van archeologische ondergrond met voormalig borgterrein en de huidige boerderij met inbegrip van grachten en erfbeplanting exemplarisch voor de continue bewoningsgeschiedenis op deze plek;

-vanwege de gaafheid/authenticiteit van het iets verhoogde terrein dat met zijn omgrachting en boomsingels vrij in het weidse landschap en gelegen in de ruimtelijke gaafheid van de landschappelijke omgeving met nog sporen van de oude loop van de Hunsinge ten noordwesten van de boerderijplaats.